10 dzień – 10.05.2019r.

Do Polski dotarliśmy bez większych problemów przekraczając granicę około godziny 9tej. Po krótkim postoju w okolicy Żywca dojechaliśmy do Częstochowy około 13tej, na miejscu powitaliśmy czekających na nas rodziców greckim Kalimera i Ola Kala.

Nasza wyprawa dobiegła końca, jednak mamy nadzieję, że tego typu wycieczki będą corocznie organizowane w Technicznych Zakładach Naukowych i będziemy mieć okazję nie raz jeszcze przeżyć razem fantastyczne chwile!

ENG

We reached Poland without problems, crossing the border at about 9 o’clock. After a short stop in ​​Żywiec, we arrived in Częstochowa about 1pm, we greeted our parents with the Greek Kalimera and Ola Kala. Our trip has come to the end but we hope that such trips will be organized annually in Techniczne Zakłady Naukowe and we will have a chance to experience more fantastic moments together!

9 dzień – 09.05.2019r.

Ostatniego dnia w Leptokarii udaliśmy się na plażę aby pożegnać się z cudownym morzem. Wspominaliśmy wszystkie niezapomniane chwile, które tu razem spędziliśmy. Następnie zjedliśmy śniadanie, przenieśliśmy walizki do autokaru i pożegnaliśmy się z właścicielami hotelu oraz panią rezydentką. Około 11tej wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski, czekała nas ponad 24 godzinna podróż przez Grecję, Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację.

ENG

On our last day in Leptokarya we went to the beach to say goodbye to the wonderful sea. We recalled all the unforgettable moments we spent here together. Then, we ate breakfast, put the suitcases to the bus and said goodbye to the owners of the hotel and the Polish holiday representative. Around 11 o’clock we set out on our way back to Poland, we had over 24 hours to travel through Greece, Macedonia, Serbia, Hungary and Slovakia.

8 dzień – 08.05.2019r.

Dzisiaj po śniadaniu ogłoszono listę zwycięzców konkursu historycznego w języku angielskim: pierwsze miejsce ex aequo zdobyły pary w składzie Witold Terlecki i Paweł Mrozik oraz Mateusz Deska i Piotr Pilarz. Drugie miejsce, również ex aequozdobyły pary Zuzanna Jabłońska i Zosia Greczyło oraz Wiktoria Szydłowska i Anna Szwyngiel, trzecie miejsce zdobyła para Krzysztof Kowalik i Jakub Wypych.


Następnie udaliśmy na ostatnią zaplanowaną wycieczkę do ruin starożytnego miasta Dion. Na miejscu zwiedziliśmy ruiny teatru, świątyni Zeusa i Artemidy. Przechadzaliśmy się po pozostałościach głównej ulicy miasta oraz łaźni miejskiej podziwiając resztki doskonale zachowanych mozaik i ścian budynków.

Następnie pojechaliśmy do muzeum miejskiego miasta Dion, w którym mogliśmy oglądać eksponaty wydobyte ze stanowisk archeologicznych z terenu starożytnego miasta: posagi, pozostałości przedmiotów codziennego użytku,biżuterię, instrumenty muzyczne, a nawet fragmenty kości z grobowców.

Po powrocie do hotelu i obiadokolacji udaliśmy się na plażę by wziąć udział w podsumowaniu naszej wyprawy. Nasi opiekunowie omówili i podsumowali wyniki naszych zmagań matematycznych, historycznych, językowych i sportowych. Finaliści konkursów i turniejów otrzymali dyplomy, medale i drobne upominki, a wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w TZNowskiej wyprawie do kolebki cywilizacji. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, za co dziękujemy kierownikowi wyprawy Panu Jarosławowi Foltyńskiemu, naszym opiekunom: Pani Renacie Puchale, Pani Marioli Ciurze, Pani Ewelinie Kołodziejczyk-Łuniewskiej i Panu Maciejowi Łuniewskiemu, biurze Mamuno i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej wspaniałej przygody!

ENG

Today, after breakfast, we were announced the winners of the historical competition in English: the first place ex aequo was won by two pairs: Witold Terlecki and Paweł Mrozik together with Mateusz Deska and Piotr Pilarz. The second place, also ex aequo, was won by Zuzanna Jabłońska and Zosia Greczyło, as well as Wiktoria Szydłowska and Anna Szwyngiel, the third place was won by Krzysztof Kowalik and Jakub Wypych. Next, we went on the last planned trip to the ruins of the ancient city of Dion. We visited the ruins of the theatre, the temple of Zeus and Artemis. We walked around the remains of the city main street and the public baths, admiring the relics of perfectly preserved mosaics and walls.

Next, we went to the city museum of Dion where we could see the exhibits excavated from the archaeological sites of the ancient city: statues, remains of everyday objects, jewellery, musical instruments, and even some fragments of bones from the tombs.

After returning to the hotel and dinner, we went to the beach to participate in the summary of our trip. Our teachers discussed and summarized the results of our mathematical, historical, linguistic and sporting competitions. The finalists of the contests and tournaments received diplomas, medals and small gifts, and everyone got certificates confirming their participation in the trip „TZN travels to the cradle of civilization”. We all had a great time so we would like to thank the head of the expedition – Mr. Jarosław Foltyński, our teachers: Mrs. Renata Puchała, Mrs. Mariola Ciura, Mrs. Ewelina Kołodziejczyk-Łuniewska and Mr. Maciej Łuniewski, Mamuno tour operator and all the people who contributed to this wonderful adventure!

7 dzień – 07.05.2019

Dzisiejszego dnia po śniadaniu udaliśmy się na miejscowy targ znajdujący się w centrum miejscowości, na którym mogliśmy kupić lokalne owoce, przyprawy, oliwę oraz pamiątki.

Po udanych zakupach udaliśmy się na plażę, gdzie część z nas brała udział w niezwykle interesującej dyskusji na tematy historyczne prowadzonej przez pana Foltyńskiego, a pozostali uczestnicy brali udział w trzech konkursach sportowych:

  • Mister Słonecznego Patrolu (bieg na czas z rzutką ratowniczą),
  • Wybuchowa Noga (zbijanie balonów)
  • Mister Posejdon (nabieranie wody z morza łyżką).

Tytuł Mistera Słonecznego Patrolu otrzymał Piotrek Pilarz, a Misterem Posejdon został Kamil Rokita. W konkursie wybuchowa noga najlepsi okazali się Weronika Łuniewska i Kamil Rokita. Ponadto, rekreacyjnie graliśmy w piłkę siatkową, Kubba i Beach Socker’a.

Po plaży wróciliśmy do hotelu na obiadokolację, a następnie udaliśmy się na dyskotekę z zaprzyjaźnioną grupą z Polski.

ENG

Today, after breakfast, we went to the local market in the center of the town, where we could buy some local fruit, spices, oil and souvenirs.

After the successful shopping, we went to the beach, where some of us joined an extremely interesting discussion on historical topics led by Mr Foltyński, and the other participants took part in three sports competitions: Mister Baywatch (running on time with a rescue dart), Exploding Leg (ballooning) and Mister Poseidon (picking up water from the sea with a spoon).

The title of the Mister Baywatch was awarded to Piotr Pilarz, and the title of Mister Poseidon was given to Kamil Rokita. Weronika Łuniewska and Kamil Rokita were the best in the Exploding Leg competition. In addition, we played volleyball, Kubba and Beach Socker.

Late in the afternoon we returned to the hotel to have dinner, and then we had fun at a garden party with the other group of students from Poland.

6 dzień – 06.05.2019r.

Dzisiejszego dnia wybraliśmy się na najdłuższą zaplanowaną z wycieczek, a mianowicie do Meteorów, masywu skalnego w okolicy miasta Kalambaka. Na szczytach skał wysokich na ponad 500 m n.p.m znajdują się prawosławne klasztory będące niezwykłym zjawiskiem i największą atrakcją turystyczną tego terenu.

W drodze do Meteorów przejeżdżaliśmy przez kompleks tuneli znajdujących się wewnątrz pasma Olimpu i Ossa, pomiędzy którymi płynie rzeka Pinios stanowiąca naturalną granicę między Macedonią i Tesalią.

Co ciekawe, teren ten znany jest z przemarszów wojsk Aleksandra Wielkiego, który właśnie tym wąwozem wyruszał na swoje podboje. Tędy przechodził również  Perski król Kserkses, który wraz ze swoimi wojskami chciał podporządkować sobie całą Grecję.

W drodze do kompleksu klasztorów zatrzymaliśmy się w manufakturze ikon, w której dowiedzieliśmy się jak powstają te niezwykłe obrazy.

Po dotarciu na miejsce zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym aby podziwiać niezwykłe formacje skalne, a następne udaliśmy się na zwiedzanie Wielkiego Meteora, największego i najstarszego monastyru założonego przez świętego Atanazego w 1336 roku.

Z 24 klasztorów wybudowanych każdy na osobnej skale do dnia dzisiejszego dotrwało 6: 4 męskie i 2 żeńskie, w których toczy się normalne życie monastyczne.

Po powrocie do hotelu odpoczywaliśmy po długiej wyprawie, a wieczorem po obiadokolacji wysłuchaliśmy podsumowania wczorajszego konkursu historycznego. Zwycięzca został Jakub Falana, drugie miejsce zajął Franciszek Kosmala, trzecie miejsce należało do Zuzanny Rogal. Ponadto, wszyscy otrzymaliśmy kolejny zestaw materiałów – tym razem quizy i krzyżówki w języku angielskim dotyczącym kultury i historii starożytnej Grecji, które mieliśmy opracować w parach i oddać do sprawdzenia naszym nauczycielom języka angielskiego kolejnego dnia wieczorem.

ENG

Today we went for the longest trip to the Meteora, a massive rock in the area of Kalambaka city. At over 500 m above sea level, there are several Orthodox monasteries built on the peaks of high rocks. They are considered to be the real phenomenon and the biggest tourist attraction of this area.

On the way to the Meteora, we passed through a complex of tunnels through the Olimp and the Ossa ranges, separated by the Pinios river that is the natural border between Macedonia and Thessaly.

What is interesting, this area is known for the march of the soldiers of Alexander the Great, who set off on his conquest along the Pinios valley. It was also the Persian king, Xerxes who marched there with his army to conquer Greece.

On the way to the monasteries, we stopped at the icon manufacture where we learnt how these unusual paintings are created.

Before we got to the main monastery, we stopped at the viewpoint to admire the unusual rock formations. Next, we went to visit the Great Meteora, the largest and oldest monastery founded by Saint Athanasios in 1336.

Of the 24 monasteries built on a separate rock each, only 6 remained to this day: 4 male and 2 female monasteries are still in service.

After returning to the hotel, we took a rest after a long trip. In the evening we took part in the short meeting summarizing the historical competition. The winner was Jakub Falana, with Franciszek Kosmala and Zuzanna Rogal taking the second and the third place. Moreover, everyone received another set of materials – this time some quizzes and crosswords in English about the culture and history of ancient Greece. We were told to work in pairs and hand the materials to our English teachers the next evening.